Chứng khoán là gì? Có các loại chứng khoán nào?

Hiểu rõ hơn về khái niệm chứng khoán, các loại chứng khoán và đặc điểm của chứng khoán để khai thác cơ hội nâng cao giá trị tài sản.